Advisory Committee

Dr. S. K. Tyagi, IIT Delhi
Dr. Amit Kumar Jain, IIT Delhi
Dr. Manoj Neergat, IIT Bombay
Dr. Venkatasailanathan Ramadesigan, IIT Bombay
Dr. Mohan Khedkar, VNIT, Nagpur
Dr. Mohan V. Aware, VNIT, Nagpur
Dr. Prakash Kulkarni, VNIT, Nagpur
Dr. Shiva Nand Singh, NIT, Jamshedpur
Dr. Hemant O. Thakare, IE(I), Kolkata
Er. Milind A. Pathak, IE(I), Nagpur
Dr. Shailesh D. Kamble, IE(I), Nagpur
Dr. Dattaji K Shinde, VJTI, Mumbai
Dr. (Mrs.) Sadhana Rayalu, CSIR-NEERI, Nagpur
Dr. Nitin Kumar Labhasetwar, CSIR-NEERI, Nagpur
Dr. (Mrs.) Deva Brinda, L&T EduTech
Dr. Rajendra P. Ugwekar, LIT, Nagpur
Dr. Nitin Ghawghawe, Govt. CoE, Nagpur
Mr. Rajeev Raich, Schneider Electric, Mumbai
Mr. Namdeo Rabade, MAHAMETRO, Nagpur
Mr. Dilip Dodke, MAHADISCOM, Nagpur
Er. Vivek Naik, Black Cat Enterprises, Nagpur
Mr. Rajeev Bhave, Vishwas Power, Nagpur
Dr. Sanjay Bodkhe, RCoEM, Nagpur
Dr. Ravindra Moharil, YCCE, Nagpur
Dr. (Mrs.) Prema Daigavane, GHRCE, Nagpur
Dr. Vinod Chandrakar, GHRCE, Nagpur
Dr. Satish Vaishnav, JDCOE, Nagpur